Tổ chức ôn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015

Kính gửi:  Các sở giáo dục và đào tạo   Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015…